พื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย

พื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย

Jul 5, 2018 Finance by admin

พื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย คือ พื้นที่ที่มีการกำหนดขอบเขตโดยแน่ชัด โดยมีข้อจำกัดและควบคุมการเข้า – ออก เป็นพิเศษ วัตถุประสงค์ในการพิทักษ์รักษาทรัพย์สิน จะต้องมีมาตรการที่แน่ชัด โดยแบ่งแยกแตกต่างกันออกไป

ก. จะต้องกำหนดพื้นที่ควบคุมเป็นที่ที่เป็นของบริษัทผู้ว่าจ้าง ที่มีทรัพย์สินอยู่โดยรอบเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย จะต้องช่วยกลั่นกรองยานพาหนะขั้นหนึ่งก่อน ก่อนที่จะถึง “พื้นที่เขตหวงห้าม”

ข. กำหนดให้มี “พื้นที่หวงห้าม” ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการพิทักษ์รักษาสิ่งที่เป็นความลับตลอดจนบุคคล
สำคัญพื้นที่หวงห้ามนี้อาจแยกเป็น “เขตหวงห้ามเฉพาะ” กับ “เขตหวงห้ามเด็ดขาด”

เลื่อนกลับด้านบนสุด