มาตรการและวิธีการควบคุมยานพาหนะและบุคคล

มาตรการและวิธีการควบคุมยานพาหนะและบุคคล

Jul 5, 2018 Business by admin

การควบคุมยานพาหนะและบุคคลจะต้องมีหลักการดังนี้

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องเข้มงวดกวดขันกับยานพาหนะที่จะผ่านเข้า – ออกจาก

บริเวณบริษัทฯ โดยการตรวจเช็คอย่างละเอียด

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องทราบเกี่ยวกับยานพาหนะที่อนุญาตให้ผ่านเข้า – ออก

โดยตลอดหรือจากบุคคลภายนอกให้ใช้เส้นทางเข้าตรงไปยังสถานที่จอดรถลูกค้าเท่านั้น

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานต่อการเข้า – ออก

 

เลื่อนกลับด้านบนสุด