บริษัท กฤษดา รักษาความปลอดภัย จำกัด ให้บริการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย

ความปลอดภัย สำหรับที่พักอาศัย
ความปลอดภัย สำหรับภาคธุรกิจ
• โรงงานอุตสาหกรรม
• สถานประกอบการขนาดใหญ่
• สถานทูต
• ธนาคาร
• สำนักงาน
ความปลอดภัย สำหรับสถานที่ประเภทอื่น

 

ขั้นตอนการทำงาน

รายละเอียดและระเบียบการรักษาความปลอดภัย

บริษัทฯ ใคร่ขอเสนอระเบียบการ ให้ท่านเพื่อพิจารณาโดยสังเขป ดังต่อไปนี้

มาตรการและวิธีการให้การรักษาความปลอดภัย
1. มาตรการและวิธีการให้การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
เพื่อวางมาตรฐานและแนวทางในการรักษาความปลอดภัย เกี่ยวกับสถานที่ ที่ถูกต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้
การจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกับสถานที่
การจัดเขตรั้ว และช่องทางเข้า – ออก อย่างรัดกุม
การใช้เครื่องกีดขวางปิดกั้นในทางเข้า – ออก การกำหนดแสงสว่างให้เพียงพอ
การกำหนดเขตหวงห้ามเฉพาะ
การกำหนดเส้นทาง จุดการจราจรภายใน หรือบริเวณลานจอดรถ
การควบคุมการเข้า – ออก ของเจ้าหน้าที่ภายใน
การกำหนดมาตรการป้องกันอัคคีภัย
การจัดระบบการติดต่อสื่อสารภายใน และการแจ้งสัญญาณเตือนภัย

2. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จัดขึ้นเพื่อความมุ่งหมายให้มีการรักษาความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน
ของผู้ว่าจ้างอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดก็ตาม หากไม่มีการเฝ้ารักษาดูแลจะทำ
ให้มีผู้เล็ดลอดเข้ามาในบริเวณของบริษัทฯ ได้ ดังนั้น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คือเจ้าหน้าที่ที่มีความ-
รับผิดชอบให้การดูแลและรักษาความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน

คุณสมบัติเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กฤษดา รักษาความปลอดภัย
มีความซื่อสัตย์ สุจริต
มีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับงานด้านรักษาความปลอดภัย เป็นอย่างดี
มีเทคนิค ปฏิภาณ ไหวพริบ
มีสุขภาพที่แข็งแรง มีบุคลิกที่สง่า องอาจ และผึ่งผาย
มีระเบียบ มีวินัย
มีกริยา มารยาท การพูดจาสุภาพอ่อนโยน
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กฤษดา รักษาความปลอดภัย
ควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สิน
ควบคุมดูแลการจราจร
ควบคุมดูแลบุคคลเข้า – ออก
ควบคุมดูแลและป้องกันอัคคีภัย
ควบคุมดูแลเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้ว่าจ้างทุกประการ
3. การกำหนดจุดและจำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
การพิจารณาจำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ เช่น
จุดอ่อนของบริเวณอาคารสถานที่ และขนาดของบริเวณอาคารสถานที่
ลักษณะของธุรกิจและทรัพย์สินที่จะต้องดูแล
บริเวณสภาพแวดล้อมภายนอก และภายในรอบโรงงาน
จำนวนช่องทางเข้า – ออก
ความจำเป็นของผู้ว่าจ้างที่กำหนดให้

4. มาตรการและวิธีการควบคุมยานพาหนะและบุคคล
การควบคุมยานพาหนะและบุคคลจะต้องมีหลักการดังนี้
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องเข้มงวดกวดขันกับยานพาหนะที่จะผ่านเข้า – ออกจาก
บริเวณบริษัทฯ โดยการตรวจเช็คอย่างละเอียด
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องทราบเกี่ยวกับยานพาหนะที่อนุญาตให้ผ่านเข้า – ออก
โดยตลอดหรือจากบุคคลภายนอกให้ใช้เส้นทางเข้าตรงไปยังสถานที่จอดรถลูกค้าเท่านั้น
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานต่อการเข้า – ออก
ของยานพาหนะตามหัวข้อต่อไปนี้
ยานพาหนะออก
1. วันและเวลาที่ผ่านเข้า – ออก
2. ชื่อคนขับที่บริษัทฯ กำหนดให้ตรงกับเลขทะเบียนยานพาหนะและชื่อผู้โดยสาร (ถ้ามี)
3. เลขทะเบียนยานพาหนะ
4. หลักฐาน/เอกสารการนำออก
ยานพาหนะเข้า
1. วัตถุประสงค์ในการผ่านเข้า
2. ต้องการเข้าพบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ชื่อและแผนก
3. ยึดเอกสารไว้เป็นหลักฐาน เช่น ใบขับขี่, บัตรประชาชน
4. บันทึกทะเบียนยานพาหนะ

5. การติดต่อสื่อสาร
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีโทรศัพท์ไว้เพื่อทำการติดต่อทั้งภายใน
และภายนอกเพื่อสะดวกและรวดเร็ว ถ้ามีเหตุการณ์ได้เกิดขึ้น

6. มาตรการและวิธีการควบคุมบุคคล
บุคคลสามารถแยกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก. การควบคุมบุคคลภายใน พนักงานของบริษัทฯ จะต้องติดบัตรของบริษัทฯ เพื่อความสะดวกต่อ
การควบคุมซึ่งทางบริษัทฯ จะต้องร่วมมือกันกับบริษัทฯ รักษาความปลอดภัยให้พนักงานทุกคนติดบัตรที่หน้าอกเพื่อมิให้มีการตรวจค้นหรือสอบถามกันตลอดเวลา ซึ่งบริษัทฯ สามารถแยกสีของบัตรตามความเหมาะสมหรือจะใช้ สีเดียวกันตลอดก็ได้ ในกรณีบริษัทฯ ปลดพนักงานออกในกรณีร้ายแรง ซึ่งบริษัทฯ ไม่ต้องการให้บุคคลเหล่านั้น เข้ามาในบริษัทฯ คือ เราสามารถทำได้โดยการที่บริษัทฯ ส่งรูปและรายละเอียดให้แผนกรักษาความปลอดภัยไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีที่มีการโยกย้ายหรือปลดออก แผนกบุคคลจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทราบ เพื่อป้องกันการเข้าออกของบุคคลนั้นในกรณีบัตรหายหรือลืมบัตร ก่อนจะเข้าบริษัทฯ จะต้องให้หัวหน้าแผนก หรือระดับผู้บริหารของบริษัทฯรับรองเสียก่อนถึงจะเข้าได้ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าบริเวณบริษัทฯ เด็ดขาด

ข. การควบคุมบุคคลภายนอก บุคคลภายนอก ก่อนที่จะได้รับอนุญาตเข้าในบริษัทฯ/โรงงาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องสอบถามถึงความประสงค์ และให้ผู้มาติดต่อแสดงบัตรเท่าที่บริษัทฯ เห็นว่าสมควร เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ เป็นต้น ก่อนที่จะอนุญาตและหรือ จะต้องมีแบบฟอร์มในการผ่านเข้า – ออก และส่งคืนเมื่อออกนอกบริเวณบริษัทฯ/โรงงาน

ข้อเสนอแนะ
บริษัทฯ ควรจะจัดสถานที่พิเศษโดยไม่รวมกับเจ้าหน้าที่ ที่ทำงานของบริษัทฯ เพื่อความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะควบคุมดูแลรับผิดชอบ ไม่ให้เดินไปตามสถานที่ต่าง ๆ ที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นเขตหวงห้ามหรือบริเวณที่สำคัญ

หมายเหตุ
บุคคลดังกล่าวทั้ง 2 ประเภทนี้ สมควรที่จะออกบัตร
1. พนักงานของบริษัทฯ ออกบัตรประจำตัวพนักงาน ให้พนักงานเหล่านั้นติดไว้เพื่อสะดวกต่อ การติดต่อและควบคุมการเข้า – ออก
2. บุคคลภายนอก สมควรที่จะออกบัตรผ่านเข้า – ออก ให้ผู้มาติดต่อไว้เพื่อให้ง่ายต่อการสังเกตการทำบัตรประจำตัวพนักงาน หรือบัตรชั่วคราวให้ผู้มาติดต่อนี้ จะเป็นการบันทึกผู้เข้า – ออก มาติดต่อได้เป็นอย่างดี

7. พื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย
พื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย คือ พื้นที่ที่มีการกำหนดขอบเขตโดยแน่ชัด โดยมีข้อจำกัดและควบคุมการเข้า – ออก เป็นพิเศษ วัตถุประสงค์ในการพิทักษ์รักษาทรัพย์สิน จะต้องมีมาตรการที่แน่ชัด โดยแบ่งแยกแตกต่างกันออกไป
ก. จะต้องกำหนดพื้นที่ควบคุมเป็นที่ที่เป็นของบริษัทผู้ว่าจ้าง ที่มีทรัพย์สินอยู่โดยรอบเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย จะต้องช่วยกลั่นกรองยานพาหนะขั้นหนึ่งก่อน ก่อนที่จะถึง “พื้นที่เขตหวงห้าม”
ข. กำหนดให้มี “พื้นที่หวงห้าม” ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการพิทักษ์รักษาสิ่งที่เป็นความลับตลอดจนบุคคล
สำคัญพื้นที่หวงห้ามนี้อาจแยกเป็น “เขตหวงห้ามเฉพาะ” กับ “เขตหวงห้ามเด็ดขาด”

8. การป้องกันอัคคีภัย
อัคคีภัย เป็นสิ่งหนึ่งที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องรู้จักวิธีใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดับเพลิง
ดังนั้นบริษัทฯ จึงคำนึงเสมอให้มีการฝึกอบรมด้านอัคคีภัยความรู้เบื้องต้นเสมอ
ก. ระบบสัญญาณ
ข. การปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้
ค. ตำแหน่งของอุปกรณ์ดับเพลิง
ง. การติดต่อและแผนผังอาคารและบริเวณที่สำคัญโดยรอบ
จ. จัดทำแผนกขนย้ายเอกสารสำคัญ ตามลำดับความสำคัญก่อนหลัง
ฉ. กำหนดบริเวณพิทักษ์ทรัพย์สินเป็นเขตปลอดภัย
ช. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้อง
ซ. การหนีไฟ