ข้อปฏิบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย

1. ต้องรักษามารยาทโดยเคร่งครัด ไม่กระทำการใดๆให้เป็นที่เสื่อมเสียต่ออาชีพรักษาความปลอดภัย รักษาความลับของผู้ว่าจ้าง และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

2. ต้องรักษาระเบียบวินัยการทำความเคารพ และปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมาย

3. ต้องรักษาความสะอาดการแต่งกาย อุปกรณ์การแต่งกายครบถ้วน ถูกต้องเรียบร้อย และบุคลิกต้องน่าเกรงขามต่อผู้พบเห็น

4. ต้องรักษาเวลาการทำงาน โดยเข้า-ออกเวรตามเวลาที่กำหนดให้ และก่อนส่งมอบหน้าที่ต้องสำรวจตนเองว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

5. ต้องมีความสุภาพอ่อนน้อม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อทุกคน และไม่โต้เถียงกับลูกค้า ผู้มาติดต่อ หรือพนักงานของผู้ว่าจ้าง

6. ดูแลรักษาความสะอาดจุดรักษาการณ์ และบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ

7. ต้องรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติในขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือคู่ผลัดไม่มารับเวร

8. ต้องมีปฏิภาณไหวพริบ เป็นคนช่างสังเกต สนใจและรับทราบเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวอันอาจจะเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินของลูกค้า ผู้ว่าจ้าง

เลื่อนกลับด้านบนสุด