บริษัท รักษาความปลอดภัย กฤษดา จำกัด และ บริษัท รักษาความปลอดภัย กฤษดาซีเคียว จำกัด ร่วมกับสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ไทยแลนด์ ที่ได้รับใบอนุญาต ทะเบียนเลขที่ กท๙๖๑๐๐๓๓ ให้เป็นสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย จากนายทะเบียนกลาง เพื่อรองรับพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่กำหนดให้พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติตามมาตรฐานหลักสูตรรักษาความปลอดภัยที่นายทะเบียนกำหนด โดยบริษัทฯได้ดำเนินการจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ว่าจ้างมั่นใจถึง คุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัยของเราว่า มีความรู้ ความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ตามที่กฏหมายกำหนด